UvA homepage UvA homepage
Search results

Bachelor Beta-gamma

Voltijd

Educational institute
Instituut voor Interdisciplinaire Studies
Credits
180
Duration
3 jaar
Instruction language
Nederlands
Information
Secretariaat IIS
Science Park 904
+31 20 5255190
Requirements
N+G en N+T
The programme
Schedule
Curriculum - Academische Kalender - Afstuderen - Bachelordiploma, en dan? - Buitenland - Bijvakstudenten - Commissies - Doel en Eindtermen - Faciliteiten - Gedragscode - Honoursprogramma - Instituut voor Interdisciplinaire Studies - Keuzeruimte - Kwaliteitszorg - De Major - OER - Onderwijsbalie - Onderwijsvisie - Rooster - Studiebegeleiding - Studievereniging - Toetsing - UvA Dienstverlening - UvA Klachtenregeling - Vakaanmelding - Extra

The programme

Curriculum

Studieschema

Beta-gamma beperkt zich niet tot een vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen, levenswetenschappen, gedrags- en sociale wetenschappen en filosofie. Het uitgangspunt van de opleiding is dat complexe problemen niet vanuit een vakgebied kunnen worden opgelost. In het curriculum van de bachelor Beta-gamma worden twee delen onderscheiden; het core curriculum en de majorspecialisatie.

Beta-gamma is anders dan andere studies omdat je voor een groot deel je eigen studieprogramma samenstelt. Natuurlijk betekent dat niet dat je zomaar vakken kunt gaan volgen. Er zijn wel degelijk regels, zodat we er zeker van zijn dat je voldoende breedte en diepgang ontwikkelt. Je start met een eerste jaar van 60 EC. Daarna volg je in het tweede en derde bachelorjaar in totaal 120 EC, die bestaan uit je major (specialisatie), eventuele vakken binnen je keuzeruimte en/of minor en nog een klein gedeelte Beta-gamma vakken.

Om de titel Bachelor of Science in Beta-gamma te behalen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • De verplichte Beta-gamma vakken heb je met goed gevolg afgelegd.
  • Je hebt minstens 180 EC behaald.
  • Je voldoet aan de voorwaarde van de gekozen major (60-106 EC).

Als er keuzeruimte over is wordt deze ingevuld met een minor of keuzevakken binnen of buiten de major. De examencommissie Beta-gamma moet het afgelegde curriculum goedkeuren. Een voorwaarde hiervoor is bijvoorbeeld de doorstroommogelijkheid naar minstens een masteropleiding.

Core Curriculum

Het core curriculum (het vaste studieprogramma van Beta-gamma) bestaat uit modules die door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies worden georganiseerd, speciaal voor Beta-gamma studenten. Dit kerngedeelte heeft tot doel inzicht te krijgen in concepten en werkwijzen die binnen de verschillende velden van wetenschap worden gehanteerd. Er worden daartoe verschillende modules en disciplines naast elkaar geprogrammeerd. Het core curriculum bestaat uit colleges, werkcolleges, practica, integratiebijeenkomsten, excursies en zelfstudie. In dit deel is tevens de interdisciplinaire leerlijn van het programma vastgelegd die tot doel heeft studenten te leren denkwijzen en technieken uit de ene discipline te integreren in een andere discipline. Dit deel draagt ook bij aan de oriëntatie en selectie op de major. Het eerste studiejaar bestaat volledig uit het core curriculum. In het 2e en 3e studiejaar volgen de studenten, naast het majorprogramma, twee modules van het core curriculum. De tweedejaars volgen een van de Thema 2-modules. Thema 2: Onze Technologische Toekomst gaat over sociaal-wetenschappelijke analyses van (beta)wetenschap en technologie; Thema 2: Van Orde tot Chaos behandelt wiskundige concepten en technieken die ook op sociaal-wetenschappelijke problemen toegepast kunnen worden. In het derde studiejaar voeren studenten een interdisciplinair onderzoeksproject uit van 8 studiepunten (Thema 3) waarbij ze kennis vanuit de major inbrengen in een interdisciplinair onderzoeksproject.

Leerlijnen; Interdisciplinariteit, academische- en onderzoeksvaardigheden

Aangezien de bachelor Beta-gamma een brede opleiding is die toegang geeft tot een divers aanbod aan majoren staan algemene academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden hoog in het vaandel. Daarnaast kent de bachelor een aparte leerlijn op het gebied van interdisciplinariteit. Een student moet met deze basisvaardigheden in staat zijn zich te ontwikkelen in de eigen major, maar zich ook snel thuis voelen in andere disciplines.

Onderzoeksvaardigheden

De opleiding staat een sterke verwevenheid van onderwijs en onderzoek voor. Vanaf het eerste moment word je opgeleid tot kritische wetenschapper doordat je in contact komt met primaire literatuur (bijvoorbeeld bij het vak De staat en de mensen) en inzicht krijgt in de dynamiek van het wetenschappelijk bedrijf waarin kennis voortdurend aan verandering onderhevig is (bijvoorbeeld bij het vak Wetenschapsfilosofie). Methoden en technieken worden in het eerste studiejaar aangeleerd in de vakken Sociale wetenschappen in perspectief en Van de oerknal naar het leven. Daarnaast wordt je vanaf het eerste studiejaar in staat gesteld om eigen onderzoek te doen in bijvoorbeeld het vak Thema 1; de handelende mens, waarin studenten groepsgewijs en onder begeleiding van een tutor het hele onderzoeksproces doorlopen. Aan het einde van de bacheloropleiding kan je zelfstandig relevante basistechnieken en vaardigheden hanteren en heb je enige ervaring met geavanceerde onderzoekstechnieken uit de major. Verder kan de student onder begeleiding beoordelen welke onderzoeksmethoden bij een specifieke vraagstelling het best kunnen worden ingezet en is in staat nieuwe conclusies, argumenten en oplossingen te verbinden aan oude en nieuwe vraagstukken en onderzoeksgegevens.

Academische vaardigheden

De leerlijn academische vaardigheden is onderverdeeld in de vaardigheden schrijven, presenteren en academische houding. In het practicum Beta-gamma wordt de start gemaakt met deze leerlijn. Het aanleren van vaardigheden is verder verweven in de inhoudelijke vakken van het core curriculum en de major. Aan het eind van de opleiding ben je in staat om mondeling en schriftelijk op academisch niveau te rapporteren over wetenschappelijke resultaten en toepassingen daarvan.

Interdisciplinairiteit

Aan het eind van de bachelor heb je geleerd om in een multidisciplinair samengesteld team te werken. Je kan de integratie van inhoud/methoden en technieken van de eigen discipline met andere wetenschapsgebieden onder supervisie toe passen. Je hebt geleerd je snel het vocabulaire eigen te maken van een nieuwe discipline en bent in staat de bevindingen binnen de eigen discipline of binnen een interdisciplinaire samenwerking over te brengen aan een academisch publiek met een andere achtergrond.

Overgangsregelingen door Curriculumwijzigingen

Soms doen zich veranderingen in het curriculum voor, bijvoorbeeld door het toevoegen van nieuwe vakken aan het curriculum, of doordat een vak verandert van aantal studiepunten. Mocht je een vak uit het eerste jaar niet gehaald hebben en het vak heeft in het daaropvolgende studiejaar minder studiepunten, dan heb je in eerste instantie altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van de extra herkansing. In het andere geval kan je de ontbrekende studiepunten opvullen met keuzevakken. Het komt ook voor dat je te maken krijgt met een overgangsregeling waarbij je bijvoorbeeld (een onderdeel van) een vergelijkbaar nieuw vak volgt. Het kan zijn dat dit nieuwe vak af kan wijken wat betreft lesinhoud en/of aantal studiepunten. In het geval dat het nieuwe (onderdeel) van het vak minder studiepunten waard is dan het oude vak, besteed je een tekort van 0 - 2 EC aan een vak naar keuze. Bij een tekort van 3 EC of meer, volg je een keuzemodule van het IIS . Bij een tekort van 5 EC of meer, dien je de keuzemodules voor te leggen aan de examencommissie. Je kunt hierover altijd overleggen met de studieadviseurs (studieadviseur-iis@uva.nl).

European Credits (EC)

De studielast van elke opleiding wordt uitgedrukt in het Europese gestandaardiseerde studiepunten systeem (ECTS= European Credit Transfer System). Een studiejaar bestaat uit 60 EC (European Credits), wat overeenkomt met 1680 uren studie. Een EC komt daarmee overeen met 28 uur studie (welke bijvoorbeeld ingevuld kan worden door college uren, practica of zelfstudie). Een EC staat ook voor het lezen van 150 pagina?s literatuur van gemiddelde complexiteit. Per week wordt voor 40 uur studie ingepland. Van iedere cursus wordt de studielast uitgedrukt in EC punten; Hoeveel EC een bepaald vak is, kun je vinden in de vakbeschrijvingen van deze digitale studiegids.